Årsplan
Opdateret den 1. juli 2015

Tryllefløjtens læreplan for 2015-2016 ligger som pdf fil under diverse foldere

INDHOLD

1    Indledning...................................................................................................................................... 4

Mål- og handlingsdel...................................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1.1    Læring i Tryllefløjten............................................................................................................. 5

1.1.1   Læringsmiljøet..................................................................................................................... 5

1.2    Fælles værdier i relationerne................................................................................................. 7

1.2.1   Grundlæggende værdier i Tryllefløjten............................................................................... 7

1.2.2   Barnet i Tryllefløjten........................................................................................................... 7

1.2.3   De voksne i Tryllefløjten..................................................................................................... 7

1.3    Organisering og børnemiljø.................................................................................................... 7

1.3.1   Vuggestuen (0-3 år)........................................................................................................... 7

1.3.2   Børnehaven (3-6 år)........................................................................................................... 8

1.3.3   Grupperum........................................................................................................................... 8

1.4    Børnemiljøvurdering............................................................................................................. 11

1.5    De 7 læringstemaer.............................................................................................................. 13

1.5.1   Tema 1: Alsidig personlig udvikling................................................................................ 13

1.5.2   Tema-2: Sociale kompetencer........................................................................................ 14

1.5.3   Tema-3: Sproglig udvikling.............................................................................................. 16

1.5.4   Tema-4: Krop og bevægelse............................................................................................ 18

1.5.5   Tema-5: Natur og naturfænomener................................................................................. 19

1.5.6   Tema-6: Kulturelle udtryksformer og værdier................................................................ 21

1.5.7   Tema-7: Sundhed og hygiejne......................................................................................... 22

1.6    Inklusion............................................................................................................................... 23

1.7    Overgange............................................................................................................................ 24

1.7.1   Fra hjem til vuggestue/børnehave/basisgruppe.............................................................. 24

1.7.2   Fra Tryllefløjtens vuggestue til småbørnsgruppen......................................................... 24

1.7.3   Fra Tryllefløjtens småbørnsgruppen i børnehaven til den ”store” børnehave................ 25

1.7.4   Fra Tryllefløjtens børnehave til skole.............................................................................. 25

1.8    Demokrati i børnehøjde....................................................................................................... 26

1.9    Forældre partnerskab....................................................... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

1.10     Pædagogiske metoder til brug for udvikling af den pædagogiske praksis..................... 28

1.11     Dokumentation.................................................................................................................. 28

1.12     Godkendelse....................................................................................................................... 28

 


 

 

1        Indledning

Velkommen til Tryllefløjtens læreplan for de kommende år.

Meningen med læreplanen er at beskrive, hvordan vi målrettet arbejder med at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø for børnene i institutionen.

Læreplanen eksisterer dels i medfør af Dagtilbudsloven, men også fordi vi ser det som et godt værktøj til beskrivelse og videre udvikling af vores pædagogiske praksis.

Vi ønsker således at bruge planen som en aktiv guide i vores pædagogiske arbejde.

Ifølge loven skal der rettes særlig opmærksomhed på udsatte børn eller børn, der i øvrigt kræver særlig opmærksomhed samt børnemiljøet. Du vil kunne finde de overordnede principper vedrørende dette  både inkluderet i teksten samt i særlige afsnit..

Læreplanen er en mål-og handlingsplan, som evalueres hvert 2. År.

Årshjul og projektbeskrivelser laves hvert år for at beskrive det pædagogiske fokus og udvikling for året.

 

Venlig hilsen                                                     Venlig hilsen

Lise Garbers                                                     Morten Balstrup

leder af Tryllefløjten                                          formand for Bestyrelsen i Tryllefløjten

 

 

1.1       Læring i Tryllefløjten

Mål:

Vores udgangspunkt er, at børn er forskellige. Nogen børn opsøger læringen selv og er aktive og udforskende, mens andre børn er mere afhængige af engagerede og bevidste voksne i sin læring.

Vi ønsker med  udgangspunkt i viden om læring/didaktik, at støtte alle børn  til nysgerrighed, udfoldelse af skaberglæde og undren.

Vi vil skabe positive relationer imellem barn og voksne, da vi mener de voksne spiller en afgørende rolle for børnenes læring og trivsel.

Vi vil vedvarende reflektere over egen læring og erfaring, således at vi dygtiggøres i at håndtere og tage ansvar for  at skabe det bedste læringsmiljø for børnene i Tryllefløjten.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor vi søger hen imod at befinde os i et flow af lige dele udfordringer og lige dele vaner, således for at skabe en så positiv udvikling/læring for alle.

1.1.1     Læringsmiljøet    

Børn lærer bedst i et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor der er voksne, som i mødet med det enkelte barn tilpasser forventninger og udfordringer i forhold til barnets  alder og forudsætninger.

Der er flere måder at lære på:

·       Læring i legen. Barnet lærer i leg. Dette tages der højde for i de voksenstyrede aktiviteter

·       Læring ved erfaring (learning by doing). Barnet skal selv have mulighed for at erfare i forhold til stigende alder.

·       Læring i interaktionen mellem mennesker. Barnet lytter, ser og handler

·       Læring i samspil med de voksne. Den voksnes erfaring kan udfordre barnets erfaring til at udforske..

·       Læring gennem pædagogisk dokumentation (her tænkes på billeddokumentation og barnets mappe). Dels ved processen med at lave den sammen med børnene og dels ved at forældre/børn/pædagoger bruger den i samtale med hinanden

Metoder og aktiviteter:

Vi  gør vores yderste for at skabe plads og rum til legen. Vi imødekommer legens betydning for læringens kvalitet og som voksne skal vi være bevidste om den guidende, støttende og legeudviklende opgave vi har.

Positive relationer skabes i mødet mellem den voksne og barnet. Barnet mødes i Tryllefløjten af voksne der er bevidste om, hvordan de møder det enkelte barn. I mødet skabes anerkendelsen, undringen og  tilgængeligheden.

Alle børn i Tryllefløjten skal opleve, at de er velkomne. Vi gør derfor meget ud af barnets første møde med Tryllefløjten hver dag.

Udvikling af de voksnes egen læring og viden giver et godt udgangspunkt for at forstå og reflektere over at læringsstile er forskellige hos alle mennesker uanset alder.

Denne udvikling skabes på kurser, erfarings- og vidensdeling på personalemøder. De voksne får derfra en viden om, hvorfor deres bevidsthed for mødet med det enkelte barn er en vigtig forudsætning for  barnets læring.

 

Læringsbilleder fra Tryllefløjten:

Mål: At støtte børnenes leg

Der indrettes med legestationer, små opstillinger med legetøj, således at børnenes leg anspores af de voksnes viden om børns leg i alderen 0-6 år.

Børn der har svært ved at komme i leg med andre børn støttes af de voksne f.eks. ved at den voksne står ved siden af barnet udenfor en leg og med barnets perspektiv støtter barnet til at blive aktiv deltager i legen.

De voksnes viden om barnets udfordringer i leg kan betyde at den voksne må gå foran barnet og vise vejen for den gode relation.

 

Mål: At støtte børnene til at blive selvstændige

Selv at klare de personlige gøremål  er en lang udviklingsproces for det lille barn og handler om, at barnet afprøver og hermed bliver mere selvstændig i  forskellige alders- og udviklingsrelaterede aktiviteter. Barnet lærer at tage vare på sig selv og får styrket selvværdsfølelse.   

I praksis betyder det, at når barnet starter i vuggestuen, får det selv lov til at røre og spise maden, med hjælp fra personalet. Når barnet bliver lidt ældre, kan barnet selv øse mad op på tallerkenen, rydde op efter spisning, kravle op og ned af stolene, tage tøj af og på, hjælpe med at rydde op i legetøjet m.m.

I børnehavealderen kan barnet selv tage tøj af og på; men skal måske have lidt støtte til lynlåse og stramme sko. Barnet lærer her på et tidspunkt at tørre sig selv. Og måske kan barnet nu lære at hjælpe andre.

 

Mål: At møde børn på deres udviklingsniveau

Den pædagogiske indsats tager udgangspunkt i, hvordan det enkelte barns udvikling og dets særlige reaktionsmønstre.  F.eks.: I Skattekisten som er  Tryllefløjtens basisgruppe med børn med autisme, tilrettelægges et motiverende, ensartet, forudsigeligt og en visuelt baseret og struktureret hverdag for børnene. Dette hjælper barnet til ikke at komme i tvivl om, hvad der forventes, samt hvilke handlemuligheder barnet har. Et overskueligt og ensartet læringsmiljø gør dagligdagen nemmere og mere tryg for barnet.

1.2        Fælles værdier i relationerne

1.2.1     Grundlæggende værdier i Tryllefløjten

·       Respekt

·       Tillid og nærvær

·       Omsorg og anerkendelse

·       Imødekommenhed

·       Åbenhed og dialog

·       Livsglæde og humor

1.2.2     Barnet i Tryllefløjten

Barnet ses som et helt individ, hvor følelser, intellekt og krop har lige værdi og supplerer hinanden i udviklingsprocessen.

Barnet eksisterer i forhold til sine omgivelser og udvikler sig i samspil.

Barnet er fra fødslen kompetent til at deltage i livet, og behøver støtte til sine udviklingsmæssige udfordringer.

Barnet har en iboende nysgerrighed til at udforske og påvirke sin omverden med.

Det skal være trygt at være barn i Tryllefløjten.

1.2.3     De voksne i Tryllefløjten

I Tryllefløjten har barnet krav på at møde voksne der er anerkendende, nærværende og tilstede i deres kontakt og som gør deres bedste for at skabe nogle gode udviklings- og læringsbetingelser for det enkelte barn under hensyn til barnets alder samt fysiske og psykiske formåen.

1.3        Organisering og børnemiljø

120 børn fordelt i 7 grupper med et voksenteam bestående af 3 pædagogisk personale i børnehaven og 4 pædagogisk personale i vuggestuen.

Disse er organiseret i følgende grupper:

1.3.1     Vuggestuen (0-3 år)

·       Stjerneskuddet med 13 børn  / 4 voksne

·       Solstrålen med 13 børn /  4 voksne

 

 

 

1.3.2     Børnehaven (3-6 år)

·       Skattekisten med 6 børn (3-7år) med autisme / 3 voksne

·       Græshopperne med 16-22 børn, yngste børnehavebørn/ 3 voksne

·       Ønske Øen med 22 børn, mellemgruppe/ 3 voksne

·       Mælkevejen med 22 børn mellemgruppe/ 3voksne

·       Verdensrummet med 22 børn , ældste børnehavebørn/ 3 voksne

1.3.3     Grupperum

Til hver gruppe er et grupperum indrettet til netop denne aldersgruppe. Hvert rum har sit eget navn, således at børn og voksne har et fælles sprog om husets rum. Dette er rart, når vi skal finde rundt i huset.

Der arbejdes med projekter i alle grupper. Små grupper, bevidsthed om indretning, samling som start på dagen, tydelig struktur og tilgang til det enkelte barn som ovenfor beskrevet er kendetegnende for alle grupper.

Tryllefløjtens stueetage:

Mælkevejen

Grupperum til børn i alderen 4-5 år(fleksibelt i perioder ned til 3-4 år)

Mælkevejen arbejder med kreativitet, fortælling og leg.

Der er indrettet små legeøer i rummet, som giver børnene et godt overblik over legetøjets placering og funktion.

Til rummet  hører et mindre rum, som er indrettet som relationsværksted. Her foregår der mange alsidige aktiviteter med mindre grupper af børn.

Endvidere er husets malerværksted beliggende i tilknytning til Mælkevejen. Malerværkstedet bruges af alle grupper.

Køkken.

Køkkenet er indrettet som et produktionskøkken, og det er derfor ikke beregnet til børn.

Her laves der hver dag sund mad til alle børn af 2 kompetente køkkenansatte.

Verdensrummet

Grupperum til de ældste børn i børnehaven (årets kommende skolebørn)  

Verdensrummet arbejder med sang og musik hvortil der er indrettet et bandrum.

Igennem særligt tilrettelagte projekter arbejdes der med kompetencer der er vigtige at besidde ved skolestart. 

Børnenes hele udvikling vurderes i samarbejde med forældrene ved 5 årsalderen og her vurderes også barnets parathed til skole.

Skattekisten

Er indrettet til vores basisgruppe. Her arbejdes der med autismepædagogik. Pædagogikken tager udgangspunkt i børn med autismes særlige behov. Dagen er meget struktureret og der er lagt vægt på visuel tilrettelæggelse af forløb og aktiviteter, samt nedtoning af verbale beskeder og forklaringer. Det vægtes højt, at børnene oplever sig deltagende i børnefællesskaber i deres egen lille gruppe, men også at de kan deltage i enkelte forløb med den øvrige børnegruppe i Tryllefløjten. Det er muligt for børn fra den øvrige børnehave at deltage i aktiviteter med basisgruppens børn.

Lokalerne er lyse og indrettet med små rum i rummet, hvortil der hører bestemte aktiviteter.

 

Tryllefløjtens 1.  sal:

Solstrålen og Stjerneskuddet

Er vores 2 vuggestuerum. Her arbejdes der  særligt med omsorg og nærvær for at skabe en så tryg start for det lille nye vuggestuebarn som muligt. De 2 stuer laver både aktiviteter for stuens egne børn, og i samarbejde med den anden stue. Der arbejdes særligt meget med sprog,kreativitet og leg.

Vuggestuebørnene leger tit med puder og fysisk udfoldelse i det tilstødende rum. En stor del af vuggestuen er med til fælles samling sammen med børnehaven hver fredag. Personalet samarbejder ligeledes med Børnehaven om overgangen fra vuggestue til børnehave.

Indretningen med væghængte klapborde og madrasser underbygger vores tanker om at læring skal foregå i børnehøjde og udfra børnenes perspektiv.

Vuggestuerne er indrette med overskuelige legeøer.

Tumlesalen

Er et dejligt lyst rum med masser af muligheder, som forbinder Ønskeøen og Vuggestuen. Her kan leges både stille og vildt. De fleste grupper ”låner” rummet på planlagte tidspunkter. Der laves så rytmik, anden bevægelsesleg eller leg.

Rummet er indrettet med god gulvplads og med materialer til bevægelsesleg placeret i det ene hjørne.

Sprogværkstedet

Sprogværkstedet er et lille rum i tilknytning til Tumlesalen. Rummet bruges til aktiviteter i mindre grupper sammen med voksne.

Til dagligt bruges rummet til Ønskeøens samling samt af en enkelt gruppe fra Ønskeøen til spisning.

Rummet er indrettet med et bord, et tv med dvd, bøger og hylder med materiale vedrørende sprogunderstøttende aktiviteter, teori om sprog og sprogvurdering.

Ønskeøen

Grupperum til de mellemste børn i børnehaven.

Der arbejdes med kreativitet og fortælling som en vigtig del af  den sproglige opmærksomhed.

I rummene er der lavet ”legeøer”, så børnene kan lege i mindre grupper. Dette giver ro og tid til fordybelse i legen og deraf mulighed for at skabe positive relationer.

Dermed forståelse for hinanden og udvikling af sociale kompetencer.

Til Ønskeøen er knyttet en indendørs rutsjebane som fører børnene ned til stueetagen. Den er meget populær og er ofte en god anledning til at få lært ”at vente på tur”.

Græshopperne

Er grupperummet til de små børnehavebørn(2-3 år). Her er dagen struktureret sådan at der er forudsigelighed og overskuelighed for børnene. Dagsrytmen(samling, aktivitet, frokost, søvn og frugt) er kendt af alle og varierer med forskellige aktiviteter(rytmik, maling og ture) i løbet af ugen. Gennem leg og læring udvikles og understøttes børnenes sociale kompetencer, selvværd, selvstændighed og kreativitet. Grupperummet er indrettet efter børnenes alder med legetøj og små rum for begyndende rolleleg.

De voksne samarbejder med de andre teams i børnehaven i forhold til overgange og er med til fælles samling hver fredag.

Vi oplever at denne gruppe er en god overgang fra vuggestuens beskyttende miljø med små grupper og flere voksne, til børnehavens mindre beskyttende miljø med flere børn og færre voksne.  Vi ser små børn vokse i deres eget tempo til at kunne klare støj, bevægelse og leg.

Det er i denne gruppe barnet sprogvurderes ved 3-års alderen

 

Tryllefløjtens 2. Sal:

Personalerum, Samtalerum, kontor

Disse 3 rum er ikke beregnet til og bruges ikke til børnene.

Uderum

Til Tryllefløjten hører 2 legepladser.

1 legeplads ved hovedindgangen kaldet ”Den store legeplads”

1 legeplads ved indgang til Skattekisten og Verdensrummet kaldet ”Den lille legeplads”

Begge legepladser er indrettet med legeredskaber svarende til den alder børnene i Tryllefløjten har.  

 

Aldersopdelte grupper:

Vi har arbejdet med aldersopdelte grupper i 4 af børnehavens grupper siden september 2007. Dette oplever vi giver ro og overskuelighed for det enkelte barn.  Børnene får ro til læring både i egen aldersgruppe og udenfor denne, da børnene ofte leger på tværs af grupperne.  Generelt oplever vi at aldersopdeling giver styrke til pædagogikken og det enkelte barn.

Vi er med aldersopdelte grupper blevet opmærksomme på overgange mellem grupperne og tæt samarbejde imellem de enkelte teams i de 3 grupper.

Vi har særlig fokus på overgange for børn med særlige behov, således at disse børn får en kontinuitet i deres udviklingsforløb. Som en vigtig del af vores fokus på arbejdet med børn med særlige behov, arbejder vi med inklusion. Dels i forhold til de børn vi har i vores basisgruppe, men ligeledes med børn, der kan befinde sig i udsatte positioner i almen gruppen.

Vi bruger ofte den viden og kunnen vi har fra arbejdet i basisgruppen, til at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle børn i Tryllefløjten.

Vi sætter jævnligt fokus på at lave gode små legemiljøer for børnene, således at det giver et overskueligt legemiljø for børnene. Ligeledes  har vi set at belysning og fordeling af børn og voksne har en betydning for trivsel og tryghed i relationerne.

Miljøets æstetiske udtryk er præget af, at der er mange mennesker samlet det samme sted hver dag. Vi arbejder vedvarende på at skabe nogle lyse rum med lave reoler, overskuelig mængde af legetøj, legeflader og enkelte plakater samt opslagstavler på væggene.

I 2012 har vi valgt en trivselsagent i personalegruppen for hver gruppe. Trivselsagenternes opgave er at holde fokus på debatten om det gode psykiske børnemiljø ved diverse personalemøder.  Som tidligere nævnt er det i den positive relation barnet lærer mest.

 

1.4        Børnemiljøvurdering

2008 Børnemiljøvurdering. Spørgeskema og interviews.

2012 Indførelse af trivselsagenter i alle 7 grupper. Kvartalsvise møder med leder.

2013 Drenges leg og trivsel Spørgeskema og interviews

2014 Belysning og indretning af legeøer. Fokus på konteksten barnet er i fremfor det enkelte barn.

2015 Trivselsvurdering, Støj, indretning, børneinddragelse i dokumentation og børnedemokrati.

2016 Børnemiljøvurdering. Spørgeskema og interviews.

Fokus har været:

Psykisk område:

Veltilpashed, fællesskabsfølelse og venskabsfølelse. Gode måltider i små grupper. Inddragelse af børnene ved små opgaver f.eks. afhentning af mad.

Gode overgange i forbindelse med måltiderne

Makkerpar i Ønskeøen

Demokrati i børnehøjde. Høre barnets stemme.

Værdsættelse af en god omgangstone

Læringsbillede: Det er formiddag i vuggestuen. Anna er færdig med at spise og vil gerne ned at lege. Den voksne, som sidder ved siden af hende fortæller at hun skal lægge sin hagesmæk under rullebordet først. Hun går hen til skrællespanden og vil smide sin hagesmæk i . Den voksne hjælper hende med at lægge sin hagesmæk under rullebordet. Næste dag lægger hun selv stolt sin hagesmæk under rullebordet.

At børnene får lov til at blive inddraget og være selvhjulpne giver dem nogle gode oplevelser og læring om egen værd.

 

Fysisk område: Støj og toiletforhold. Ruminddeling i legemiljøer tilpasset børnenes alder. Mad og drikkelse tilpasset behov og alder. Høj grad af sikkerhed for børnene ved indretning. Høj grad af håndhygiejne for at forebygge sygdom

Forebyggelse af ulykker ved at fylde huller ud på legepladsen. Reparere net og legeredskaber.

Skabe ro og mindre støj ved indretning med tydelige legeøer.

Læringsbillede: Forebyggelse af sygdom:

 Alt personale, børn og deres forældre er blevet opfordret til, at vaske barnets hænder, når barnet kommer og inden det går hjem siden sommeren 2012.

Der vaskes hænder før vi spiser og efter toiletbesøg.

 

Æstetisk område: vedligeholdelse af vægge og gulve. Opsætning af børnekunst og billeder i børnehøjde.  Oprydning og overskuelighed af legetøj.

Indretning af grupperum til de børn som skal bruge rummet.

Indretning af indgangspartiet som medskaber til fortællingen om børnemiljøet.

Læringsbillede: Det er formiddag i vuggestuen, og pædagogen hænger billederne af børnene i børnehøjde. Da alle billederne af børnene kommer ned i børnehøjde står flere børn i kø for at se billederne. Der blev talt om, hvem der på billederne, hvad de laver, og hvem der har fødselsdag.

Det er tydeligt at se, at børnene nyder at se sig selv og hinanden. Det skaber samtaler blandt børn, og giver dem en følelse af, at vuggestuen er deres sted.

For Alle 3 områder: Legepladsen er blevet udviklet til at være et udfordrende legemiljø for alle aldre og behov.

1.5        De 7 læringstemaer

1.5.1     Tema 1: Alsidig personlig udvikling

Mål:  Vi arbejder med at:

Ø  støtte børnene i udvikling af positiv selvopfattelse og tillid til andre.

Ø  støtte børnene i udvikling af nysgerrighed, selvbeherskelse, udholdenhed og evne til at motivere sig selv.

Ø  støtte  børnene i udvikling af en begyndende forestilling om sig selv og udvikling af egen identitet.

Ø  støtte børnene I at opleve sig som en del af et fællesskab.(det lille og det store fælleskab)

Ø  støtte børnenes selvstændighed(af- og påklædning, spisning mv.)

Eksempler:

·       0-3 år: På børnenes garderober er der et billede af det enkelte barn. Dette giver barnet en mulighed for at se sig selv som en del af en helhed. Mange billeder, men kun et der er mig og jeg hedder .... Det kan give barnet tryghed og kompetence til at vide og finde sin egen garderobe og sit eget tøj

·       3-6 år:  På børnenes garderober sidder barnets navn. Dette giver barnet en fornemmelse af at høre til og det kan se at navnet er en del af mig. Mit navn kan skrives med bogstaver og inden barnet går ud af børnehaven arbejder vi på at barnet selv kan skrive sit navn.

·       Basisgruppen 3-6 år: legetræning som er struktureret træning i socialt samspil eller selvstændige opgaver. Til legetræning er der af og til børn fra den øvrige børnehave som deltager.

Metoder og aktiviteter

Vi prioriterer tid til børnenes mapper med tegninger og oplevelser fra dets færden i Tryllefløjten.

Vi hænger tegninger op, så børnene ser spor af sig selv i miljøet det er i.

Barnet kan se billeder af sig selv flere steder i huset.

      Barnet bliver mødt, set og anerkendt.

Vi arbejder med små grupper, hvor der er plads til fordybelse og støtte af den enkelte

Vi holder samlinger, hvor børnene ser og er opmærksomme på hinanden.

Barnet får i mange sammenhænge mulighed for at være aktiv deltager i leg, samtale eller anden aktivitet.

Vi laver projekter, hvor den enkelte har betydning for helheden(eks.: Drama, sang, hjemmefotos, billedkollager mv.)

 

1.5.2     Tema-2: Sociale kompetencer

Mål: Vi arbejder med at:

·        Udvikle  empati

Ved at arbejde med ligeværdighed i mødet med hinanden uanset alder.

Se og synliggøre forståelsen af andres behov.

·       Udvikle Social handlen

ved at skabe nogle gode og positive legerelationer mellem børnene.

·       Udvikle bevidst konfliktløsning. I en hverdag med mange børn samlet i en institution foregår der mange konflikter om bla. legetøj. Med udgangspunkt i den aktuelle situation og de involverede børns alder og udvikling anvender vi aktiv konfliktløsning

·       Arbejde med spejling af barnets følelser.

·       Udvikle tilknytning og samhørighed.

Ved at børnene får en nær tilknytning til både børn og voksne i hele vuggestuen eller børnehaven.

·       at ville lære børnene at lege godt sammen.

Eksempler:

·       0-3 år: Barnet græder og vil have et stykke legetøj som et andet barn har. Den voksne siger tålmodigt til barnet at det ikke kan få lige det stykke legetøj som det andet barn har. Det kan få et andet stykke legetøj som ligner. Barnet kaster sig ned på gulvet. Den voksne siger til barnet:”Hov der blev du ked af det og det er ok” Den voksne venter til barnets vrede- og frustrationsudbrud er ovre. Det andet barn har forladt det eftertragtede stykke legetøj. Den voksne siger: ”Se nu kan du godt få det, han er færdig med at lege med det”

·       3-6 år: 2 børn kommer hen til den samme cykel og river i hver sin ende af den. Slår hinanden for at få cyklen. Begge græder. Den voksne får de 2 børn til at kigge på hinanden og se hinandens tårer og bliver også spurgt om det er rart at blive slået. Nej det er det så ikke. Børnene kigger lidt på hinanden og roen er faldet over stedet. Børnene og den voksne finder en løsning. Det kan være det ender med at de kan være 2 på cyklen. Inden barnet går ud af børnehaven har det prøvet at løse en eller flere af den slags konflikter

Metoder og aktiviteter:

Ø  Vi vil være det gode eksempel.

Ø  Ved at være nærværende og anerkendende i vores tilgang til børnenes behov for at knytte venskaber og lege fælleslege vil vi i Tryllefløjten fortsætte med mange af de socialt kompetence givende aktiviteter vi laver med børnene. At være i daginstitution er en læring i social kompetence hele tiden.

Ø  Vi vil støtte og motivere det enkelte barn til at indgå i sociale fællesskaber og til at knytte sig til jævnaldrende børn og til de voksne.

Ø  Vi vil skabe og dyrke gode venskaber imellem børnene. Bla. Ved at opfordre til hjemmebesøg.

Ø  Vi vil arbejde inkluderende.

Ø  Vi understøtter børnenes legerelationer i deres egen igangsatte leg

Ø  Vi går ind i konflikten mellem børnene og sætter ord på denne.  Vi vil hjælpe børnene med at bruge det talte sprog i stedet for at slå. Lade det være helt i orden at sige fra ved hjælp af sætninger som ”Lad være” ” det er min” og vise at det er i orden at blive sur med kroppen.

Ø  Vi vil lade børnene løse deres egne konflikter i forhold til stigende alder og kompetence for konfliktløsning

Ø  Vi sætter gang i aktiviteter/lege i mindre grupper. Aktiviteterne kan være: højtlæsning/kigge i bøger, lege med lego, leg i telt, leg med puder etc.

Ø  fokus på børnenes legerelationer, når vi skal danne grupper til aktiviteter og ture..

Ø  Vi vil understøtte de sociale relationer ved, at lave aktiviteter på tværs af grupper

Ø  Vi vil gøre brug af sang og musik, da dette er et stærkt middel til skabelsen af fællesskabsfølelse og opløsning af en eventuel sproglig barriere hos det enkelte barn.

Ø  Lære børnene at de er vigtige for fælleskabet f.eks. ved borddækning til måltider.

Ø  Indrette rum således at de giver plads til lege i små grupper.

Ø  Vi har trivselsagenter i hvert team som har til opgave at fastholde os i det psykiske børnemiljø og de gode relationer for det enkelte barn.

Ø  Vi vil sætte ord på det fælles 3.(relationen).

 

Særligt for vuggestuen:

Ø  Vi vil lade døren mellem de 2 vuggestuegrupper stå åben lidt oftere, så der kan knyttes bånd på tværs af de 2 grupper.

Ø  Vi vil lave aktiviteter som: fællessamling, fælles/aldersopdelte aktiviteter, tema/projekt på tværs af stuerne etc.

Ø  Vi mener, at en god overgang fra hjemmet til vuggestuelivet er fundamentet for barnets tryghed og tilknytning. Det enkelte barn skal have en følelse af at blive set og anerkendt, uanset hvilken personlighed det har.

Særligt for Basisgruppen:

 Vi vil øge børnenes muligheder for at deltage i sociale fællesskaber i børnehaven.

Aktiviteter:

Ø  nogle af basisbørnene deltager i samling i den store børnehave

Ø  invitere børn fra den store børnehave ned til strukturerede lege

Ø  benytter den store legeplads

Ø  invitere børn fra den store børnehave med på ture med basisbørnene

Ø  at vi deltager på enkelte planlagte ture med den øvrige børnehave

Ø  deltage i Lucia

Ø  besøg i den store børnehave

 

1.5.3     Tema-3: Sproglig udvikling

Mål:

Sproget er vigtigt for kommunikation og kontakt til andre mennesker. Vi ønsker at barnet i sin tid i Tryllefløjten bliver god til at forstå og lege med sproget. Både ved sang, fortælling og almindelig kommunikation. 

Vi vil være bevidste om den voksnes betydning for tone og omgangsform. Både ved at vise god tone barn/voksen imellem, men også ved tonen voksen/voksen imellem som et godt eksempel.

Vi har en sprogansvarlig i hver gruppe i Tryllefløjten, som varetager opgaven med at sætte udviklingsmiljøet for sprog i Tryllefløjten på dagsordenen på teammøder, afdelingsmøder og fælles personalemøder.  Ligeledes er det de sprogansvarliges opgave at sprogvurderinger af tosprogede og 3 årige laves og registreres. De sprogansvarlige har møde med leder 1 gang i kvartalet.

Inddrage de 10 sprogstrategier for arbejdet med den sproglige fokus på møder og i hverdag.

Inddrage læsepolitikken for Københavns Kommune i vores overvejelser vedrørende højtlæsning.

 

Eksempler:

·       0-3 år: Vi synger sange med fagter til. Sara på 1½ er med på fagternes rækkefølge i sangen og hun er også begyndt at synge med på nogle af ordene. Hun er meget koncentreret omkring sangen og for hver gang vi synger den kan hun den selv mere og mere

·       3-6 år: Musiske aktiviteter – brug af sang og musik som aktivitet med værdi i sig selv, men i særdeleshed også som nonverbal vej til at styrke verbalt giver sig ofte udtryk i arbejdet med 2-sprogede børn. Ali på 5 år som er en stille dreng danser og svinger og synger højt med når der sættes gang i klaver og trommer

 

Metoder og aktiviteter.

Børnehaven:

Vi har et godt fokus på sprogmiljøet i Tryllefløjtens børnehave. Vi har fokus på at lytte og forstå børnenes budskaber.

Vi lægger vægt på med ord og handling at støtte børnenes videre sproglige udvikling. Sproget bruges meget i hverdagen til italesættelse af følelser(spejling) og til kommunikation(samtalen)

Historiefortælling er centralt i Tryllefløjtens sprogstimulerende arbejde.

På 1. Sal har vi et bibliotek og sprogværksted her er der legetøj og spil samt mapper med diverse sprogmateriale alt fra vurderingsskemaer til inspirationsmateriale for sprogudviklende aktiviteter.

Lave små grupper med børn som skal have ekstra ro til at skabe sprog.

Brug af dialogisk læsning

Styrke samtalen med det enkelte barn ved at tænke på 5 turtagningsprincippet.

Bruge skriftsproget aktivt til at tydeliggøre børnenes tanker og behov.

Skabe aktiviteter hvor sprog og motorik går hånd i hånd.

Vuggestuen:

Sproget bruges meget i hverdagen. Vi ser sprogstøttende aktiviteter  som en væsentlig opgave for omsorgspersoner for denne aldersgruppe.

Generelt er billedet af sprogmiljøet i vuggestuen højt. Vi italesætter hverdagens små aktiviteter overfor og sammen med børnene.

De voksne arbejder bevidst med ikke at tale hen over hovedet på børnene og samtidig bevare den kollegiale snak som en naturlig del af samværet i vuggestuen som en god arbejdsplads.

Brug af Dialogisk læsning.

Styrke samtalen med det enkelte barn ved at tænke på 5 turtagningsprincippet.

Skabe aktiviteter hvor sprog og motorikgår hånd i hånd.

Basisgruppen:

Hvad gør vi for at skabe et godt sprogmiljø?

·       Læser højt (for det enkelte barn/mindre gruppe)

·       Synger sange

·       Pecs (Picture exchange communication system)

·       Struktureret legetræning

·       Samarbejde med talepædagog fra Børnecenteret.

Hvad gør vi for at gøre sprogmiljøet og de kommunikative færdigheder bedre for det enkelte barn: Nogle børn har et forsinket verbalt talesprog, andre har et meget veludviklet talesprog, men børn med autisme har ofte grundlæggende kommunikative forstyrrelser, ved ikke at kunne aflæse de ikke – verbale signaler. Børnene taler, men ved ikke altid, hvad de skal bruge talen til, og de har svært ved at forstå, hvad andre menneskers intentioner er med de sagte ord og handlinger.

Ord for følelser: Vi er opmærksomme på, at lære barnet at bruge forskellige følelsesudtryk. (”jeg er bange, sur, glad, ked af det osv.”) Men det er vigtigt, for at barnet forstår betydningen, at bruge dem i hverdagssituationer, hvor man kan tale om en følelse hos barnet selv, eller hos personer omkring barnet. ”Jeg kan se du er ked af det” ”Nej, hvor du skælder ud, du er godt nok sur lige nu.” Søren er ked af det, se han græder”

Sang og sanglege: De fleste børn er glade for sang og sanglege. Sanglegene indeholder mange gentagelser, som knytter bestemte ord og bevægelser sammen.

1.5.4     Tema-4: Krop og bevægelse.

Mål: Vi ønsker børnene får en

·       Læring om bevægelse

·       Læring gennem bevægelse

·       Læring i bevægelse

Eksempler:

·       0-3 år: I vuggestuen kan vi lide at danse til musik. Vi indretter vores grupperum så børnene kan bevæge sig rundt i rummet, kravle op og kravle ned. Vi synger sange med fagter, så bevægelse og ord hænger sammen

·       3-6 år: Når vi løber stærkt på legepladsen kan vi sammen med den voksne mærke at vi sveder og at vores hjerte banker hurtigt.  Ligeledes bestræber vi os på at låne og bruge gymnastiksal på den tilstødende skole(Byens Skole).

·       Basisgruppen :Vi arbejder med at udvikle børnenes motorik og sanseintegration ved brug af legepladsen, ture i naturen, brug af hængkøje, gynge, rebstige, motorikforløb og løbeture.

Metoder og aktiviteter

Ø  Motionsdag for hele Tryllefløjten 4 gange årligt

Ø  Skabe muligheder for lege med bevægelse både inde og ude.

Ø  Tænke i møbler som er ergonomiske gode for børnene. Eks: taburetter med fodstøtte og rygstøtte ved særlige behov.

Ø  Vi har købt forskellige materialer/ting til brug for at motivere til bevægelsesleg.

Ø  Rum indrettet med redskaber til bevægelsesleg(Tumlesalen, 1. Sal).

Ø  Lave små motorikforløb sammen med børnene. Lave disse forløb oftere med børn som har motoriske udfordringer.

Ø  Ideer til mulige aktiviteter

Ø  Bevægelseslege som f.eks.: kæde-tafat, fangeleg, samt diverse boldlege.

Ø  Rytmisk forløb til musik samt tumlelege

Ø  Lave en ”bevægelseskuffert” med  billeder af bevægelseslege, som børnene kan vælge udfra.

Ø  Børnemassage, så børnene kan mærke deres krop

Ø  Øve at børnene går selv når vi er på ture, i stedet for at tage klapvogne med.

Ø  Finde gode legepladser i lokalområdet. der har nogle gode motoriske legemuligheder.  

Ø  Løbetræning som øger børnenes udholdenhed.

Ø  Finmotorikken kan øves ved bl.a. at tage tøjet af og på selv, at tegne/male, lægge puslespil, sætte perler på snor mm.

Ø  Vi understøtter børnene i deres kropsbevidsthed, ved hjælp af forskellige aktiviteter:

Ø  kropspuslespil med billeder af børnene

Ø  Tegne børnenes kroppe på papir og så skal/kan de tegne øjne, næse, mund m.m. på dem

Ø  Læse bøger om kroppen.    

Ø  Snakke om forskellige ansigtsmimik og øve dem. (Glad, sur og ked af det)

Ø  Bruge kompetencepersoner internt eller eksternt til inspiration og vejledning ved børn med særlige motoriske vanskeligheder(t.eks.: ergoterapeut i Skattekisten).

1.5.5     Tema-5: Natur og naturfænomener

Mål:

·       Læring om Mennesket i naturen. Miljø og ressourceforbrug.

·       Læring om smådyr og planter i storbymiljøet

·       Læring om naturfænomener

Eksempler:

·       0-3 år: Vi går en tur i området en vinterdag – solen begynder at skinne ”Ah sikke en dejlig varm sol” siger den voksne. ”ol” siger barnet. Barnet som går ved siden af kigger på en fugl i træet ”se fugl”. ”Ja, det er en fugl, den siger pip, pip. Den hedder en solsort”

·       3-6 år: Børnene er på legepladsen, hvor der er lagt sten ud. De er tilpas små til at børnene kan løfte dem. Under stenene er der små dyr som studeres at børn alene eller børn og voksne sammen. Vi snakker meget om hvad de hedder, hvad de spiser og hvor de bor.

 

Metoder og aktiviteter

Ø  Store plantedag 1 gang om året

Ø  Luge ukrudt med børnene og snakke om planter og dyr

Ø  Lave mad på bål

Ø  Se efter dyr under sten og krukker

Ø  Komme ud og opleve forskellige vejrtyper og naturens gang

Ø  Værne om naturen ved at være skraldemænd I naturen

Ø  Værne om naturens dyr. (vær´god ved sneglen).

Ø  Styrke børnenes lyst til at udforske naturen i naturen.

Ø  Bruge kompetencepersoner til inspiration(naturvejleder på Kattingeværk)

Ø  Dyrke udelivet.

Ø  Gå I skoven. Have et besøgstræ og følge årstidernes gang.

Ø  Lave naturfaglige forsøg( undersøge forskellige emner. Feks.:vulkanudbrud, vind, sol, lys, lyd, farver, fra haletudse til frø,  fra pubbe til sommerfugl, fra frø til plante, fra skrald til jord oma.)

Ø  Bringe årstidernes forskellighed ind i den daglige snak

Ø  Lege med og i naturen.

Ø  Kastanjejagt, historiefortælling mv. alt kan lade sig gøre i det store rum naturen giver os.

 

Overordnede principper for udeliv i Tryllefløjten

Vi tilstræber at børnene i Tryllefløjten kommer ud at lege hver dag.

Der vil være dage hvor børnenes sikkerhed sættes højere end princippet for udeleg.

Dette ved voldsomme vejrforhold(storm, voldsom regn, sne og frost), manglende personaleressourcer og lys(det er mørkt efter klokken 15 om vinteren)

Det er personalet som vurderer om sikkerheden for udeleg er i orden.

For de yngste børn   i Tryllefløjten kan vejrforholdene virke mere voldsomme end for de ældste børn ,vi vil derfor for denne aldersgruppe tilstræbe at komme ud med nogle børn 2-3 gange om ugen i vinterperioden.

Turliv:Livet uden for lågen og på tur med sine kammerater er afhængig af voksenhænder. Vi tilstræber at alle børn kommer ud på tur minimum 1 gang om måneden. Børnene vil opleve at turlivet vil udvides fra små ture i nærmiljøet og  til lidt længere ture med bus og tog igennem deres tid i Tryllefløjten.

 

1.5.6     Tema-6: Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål: Vi vil gerne synliggøre og udvikle

·       Børnenes samværsform

·       Kunstneriske aktiviteter

·       Fortællinger i hverdagen

·       Teatertilbud

·       Mulighed for at møde kreative voksne

Eksempler:

·       0-3 år: Vi synger ”jeg gik mig over sø og land” (gammel dansk børnesang)

·       3-6 år:

o    Børnene synger sange ind på en cd. En voksen står for musikken.

o    Børnene er med til at fortælle historien om ”De tre bukkebruse”. En voksentager børnene med rundt i lokalet på rejsen med trolden og bukkebruserne.

o    Børnene er i Malerværkstedet og maler på teaterdukker sammen med den voksne.

Metoder og aktiviteter

Ø  Fællessamling for hele Tryllefløjten hver fredag.

Ø  Besøge Museum med kunstudstillinger

Ø  Lave egne kunstudstillinger med børnenes kunst

Ø  Skabe en omgangsform som er almindelig anerkendt i Danmark. Bruge sproget alsidigt. Sige godmorgen og godaften. Kom godt hjem og holde døren for hinanden. Fællesskab omkring mad.

Ø  Skabe og holde fast i tilbagevendende traditioner. Jul, fastelavn, sommerfest, julefest, afslutningsfest

Ø  Have gode fødselsdage for børn og voksne.

Ø  Styrke fællesskabets kultur ved spisning. (Spisning er mere end mad)

Ø  Videreføre fortællinger og historier.

Ø  Sang og musik bade til hverdag og til fest.

Ø  Tage til omkringliggende kulturelle tilbud I byen. F.eks: Jazzfestival om sommeren

Ø  Lave teater for og med børnene

Ø  Læse bøger for børnene som har udspring i dansk kultur(HC Andersen)

Ø  Læse bøger for børnene som har udspring i anden kultur end dansk.

 

1.5.7     Tema-7: Sundhed og hygiejne

Mål: Vi vil skabe muligheder for

·       Læring om hygiejne

·       Læring om sund mad og motion

Eksempler:

·       0-3 år: Der vaskes hænder før et måltid.

·       3-6 år: Børnene vasker hænder før spisning, efter toiletbesøg og generelt når de er beskidte.

”Hov” siger den voksen til et barn det kommer forbi ”Du skal lige pudse din næse” Den voksne sørger for at næsen bliver tørret. Målet er: at barnet selv mærker og husker at det skal have pudset næse.

 

Metoder og aktiviteter

Hygiejne: Vi lærer børnene at vaske hænder før mad og efter toiletbesøg. Vi tilstræber at børnene vasker hænder når de møder i institutionen om morgenen.

Sundhed: Vi har fuld forplejning med 90 % økologisk mad. Maden er lavet af personale med kompetence for den rette sammensætning af kost samt en bevidsthed om at det har betydning hvordan maden ser ud og serveres.

Børnene spiser i små grupper med 1 voksen, hvor der er tid til fordybende snakke om maden og om andre emner der dukker op.

Maden er serveret i skåle og på fade som børnene selv kan tage fra. Dette giver ved den voksnes hjælp barnet både motoriske, intellektuelle og sociale færdigheder.

Det pædagogiske personale spiser et pædagogisk måltid af den samme mad som børnene får.

Vi tilstræber at børnene kommer ud hver dag(se i øvrigt Tryllefløjtens politik for udeliv)

Sygdom: Vi prøver at forebygge sygdom ved: opmærksomhed på god rengøring, god dialog med forældrene omkring syge børn, udluftning af lokalerne mindst 2 gange dagligt, låg på skraldespande med madaffald, holder borde rene før og efter spisning, vaske legetøj, vaske sengetøj, opfordrer forældrene til at børnene vasker hænder ved dagens start, lærer børnene om wc hygiejne/rutiner ved brug af wc.

Tryllefløjtens sukkerpolitik

Mad der serveres i Tryllefløjten følger generelt anbefalingerne fra sundheds- og fødevarestyrelsen i den nyeste udgave af ”Anbefalinger for Den Danske Institutionskost”.

Til den daglige frokost til børnene tænkes der over at indkøbene signalerer sund mad. Til påske- og julefrokost ,serverer vi mere for disse højtider, traditionel mad for børnene. De præsenteres f.eks. for karrysild og andebryst dog stadig med grøntsager til.

Vi kommer ikke sukker på havregrøden  eller serverer honning om morgenen.

Saftevand drikkes i meget små mængder. Dette foregår til fest og meget varme sommerdage. Vi serverer ikke saft til fødselsdage. Der serveres vand eller mælk til fødselsdage.

Fødselsdage: Forældrene kan, hvis det skal være sødt, tage enten kage eller is med til festen. Vi vil sætte leg i centrum fremfor det vi skal indtage. Slikposer vil blive sendt med hjem igen.

 

 

1.6        Inklusion

Mål:

At alle børn uanset - forudsætninger og baggrund – har oplevelsen af at være en del af et fællesskab.

At alle børn oplever at have glæde af og kunne bidrage til fællesskabets aktiviteter og relationer.

At lykkes med at børnene oplever at have en plads i fællesskabet og deraf et socialt udbytte.

 

Metoder og aktiviteter

Pædagogerne vil  arbejde med at skabe forudsætningerne for fællesskaberne ved at være

Autentiske voksne

Anerkendende

Fokus på barnets trivsel og hvem det er. Barnets trivsel vurderes hvert halve år. Denne trivselsvurdering sættes ind i en gruppekontekst, hvoraf der skabes handling imod det inkluderende fællesskab fra de voksnes side.

Miljøet indretter sig efter børnene (barnet ses i den kontekst det er i. De voksne ændrer konteksten)

At dyrke de gode relationer børnene imellem

At skabe gode fortællinger om det enkelte barns betydning for fællesskabet.

 

Pædagogerne tager i deres syn på barnet udgangspunkt i barnets kompetencer og ikke dets mangler.

Institutionen har kontakt til et tværfagligt supportteam som med kort varsel yder support til institutionens personale.

I samarbejde med forældrene laves en handlingsplan for, hvad de voksne i henholdsvis hjem og institution kan gøre for at støtte barnets udvikling bedst muligt.

Trivselsagenterne i hver gruppe sørger for at der er fokus på det enkelte barns trivsel. Såfremt et barn mistrives er det trivselsagentenes opgave at bringe barnets forhold i debat på team- trivsel- eller supportmøder, således at konteksten omkring barnet ændres og der gives de bedst mulige forhold for at barnet bringes i trivsel.

SIP(socialt inkluderende praksisanalyse) modellen bruges til analyse af inklusionens dilemma. Ved denne model anskues blandt andet hvad der giver adgang til deltagelse og hvilke inkluderende handlingsalternativer  der findes.

 

Aktiviteter:

·       Små grupper

·       Strukturerede aktiviteter

·       Visuelle anvisninger i stedet for verbale anvisninger

·       Adgang til leg med børn i andre grupper

·       Struktureret leg

·       Indretning af et overskueligt legemiljø/legeøer.

·       Særligt for Skattekistens børn: lave handlingsplan hvori mål for inklusion beskrives for den enkelte.

·       Anerkendelse

·       Spejling som metode til at møde barnets følelser og adfærd.

 

1.7        Overgange

Af hensyn til barnets tryghed ved overgange til, i og fra institutionen inddrages forældrene mest muligt i dette arbejde.

1.7.1     Fra hjem til vuggestue/børnehave/basisgruppe

Forældrene får tilsendt et velkomstbrev hvori der er et forslag til indkøringsperiode til det nye miljø.

1.7.2     Fra Tryllefløjtens vuggestue til småbørnsgruppen

Personale fra vuggestuen samarbejder med forældre og personale fra småbørnsgruppen om en så blid overgang som muligt. Personale fra vuggestuen, småbørnsgruppen samt forældre arrangerer et møde, hvilket indeholder en snak om hvordan barnet er  i dagligdagen i vuggestuen og om hvordan indkøringen kommer  til at foregå. Derudover er barnet på besøg i småbørnsgruppen så ofte det kan lade sig gøre inden barnet overflyttes.

I vuggestuen får barnet sin egen ”barnets mappe” med billeder og små historier som følger barnet igennem sin tid i Tryllefløjten.

1.7.3     Fra Tryllefløjtens småbørnsgruppen i børnehaven til den ”store” børnehave

Småbørnsgruppen som et særligt overgangstilbud til de helt små i børnehaven.

Målet er at overgangen fra vuggestuen til småbørnsgruppen i Tryllefløjten skal være så gnidningsfrit som muligt. Barnet skal opnå tillid og kontakt til nære voksne og kammerater. Barnet skal lære at færdes i børnehaven og lære alt det som er der er særligt ved at gå der.

Det er voksenteamet i denne gruppes opgave at sørge for at barnet får muligheder med at stifte bekendtskab med resten af børnehavens struktur.

Dette gøres blandt andet ved at småbørnsgruppen deltager i fredagssamling for hele børnehaven.

Børnene inddrages i overflytningen. Barnet er selv med til at flytte sine ting med op til sin nye plads. Husk at: Billede af barnet fra græshoppegruppen flyttes med op. Barnets mappe flyttes med op

Børnene kender resten af børnehaven ved sin daglige gang i huset og på legepladsen.

De voksne fra børnehaven (Ønskeøen/Mælkevejen) ”besøger” småbørnsgruppen før nystart.

Forældrene orienteres mundtligt at det er ved at være tid for overflytning. Der arrangeres eventuelt et overflytningsmøde, hvis parterne finder det nødvendigt. Overflytningen skulle gerne opleves som naturlig, da barnet kender resten af huset. Forældrene kan opfordres til at have korte dage i starten. De behøver ikke nødvendigvis være der.

Der er udpeget en konkret omsorgsperson for hver overflytning med ansvar for at samarbejde omkring overflytningen så den foregår så gnidningsfrit som muligt. Konkrete opgaver:

·       Inviterer ind til overleveringsmøde

·       Daglig kommunikation om hele huset omkring overflytning

·       Positiv italesættelse af overflytning og resten af børnehavens liv. Gøde jorden for de bekymrede forældre

1.7.4     Fra Tryllefløjtens børnehave til skole

Tryllefløjten sender børn til flere forskellige skoler i området.

Vi har også fokus på denne overgang.

Vi formidler materiale videre fra de omkringliggende skoler til forældre med kommende skolebørn.

For skolebørnene holder vi en afskedsfest i foråret, hvor alle børn får ”barnets mappe”. Alt sammen for at markere at nu skal der til at ske noget nyt i deres liv.

Vi er forpligtigede til at lave en helhedsvurdering ved barnets 5. år og i praksis laver vi en vurdering af barnet i efteråret før forventet skolestart. Denne helhedsvurdering inddrages forældre til barnet i ved forældresamtalen op til skoletilmelding.

Ved skolestart er vi forpligtigede til at videregive oplysninger omkring barnet såfremt barnet har haft støttepædagog, har været forpligtiget til særlig sprogstøtte ifølge loven eller andet som vi finder væsentligt, af hensyn til barnets fortsatte trivsel i det nye miljø, at give videre til barnets kommende omsorgspersoner. Ingen informationer gives videre uden forældrenes samtykke.

Særligt for basisgruppen

Børn som er i basisgruppen visiteres til skole efter indstilling fra psykologen fra børnecenteret i København. 

1.8        Demokrati i børnehøjde

Mål

At børnene lærer demokratiske processer at kende

At børnene oplever, at de er en del af et fællesskab.

Demokrati i børnehøjde og de voksnes definitionsmagt er væsentlige faktorer i forhold til anerkendelse af børn som ligeværdige mennesker (se Barnet i Tryllefløjten).

Metoder og aktiviteter

Skabe demokratiske processer. F.eks. om temaet til sommerfesten eller om hvordan skal indbydelsen til plantedagen se ud.

Inddrage børn i hverdagsaktiviteter F.eks. afhentning af mad, bord- dækning og afrydning

Inddrage børnene i dokumentation F.eks ved tilblivelse af  det ugentlige nyhedsbrev, valg af fotos til at beskrive en begivenhed.

 

1.9        Fra forældresamarbejde til forældrepartnerskab.

Forudsætningen for at skabe en god udvikling for børnene er at forældre og institution indgår i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barns udvikling og trivsel.

Vi ønsker i Tryllefløjten at fremme samarbejdet omkring barnets udvikling.

Målet er:

Det er vores opgave at nå til:

·       Barnets udvikling og trivsel er udgangspunkt

·       Forældre og personale kan rådgive og søge hjælp hos hinanden i deres fælles ansvar for barnet

·       Partnerne vil det bedste for barnet

·       Fælles forståelse for at hver part kan bidrage forskelligt til barnets trivsel og udvikling.

·       Forældrenes viden om barnet skal bruges

·       Begge parter må undres eller glædes over hinandens adfærd.

·       Barnet anskues som en del af en helhed(afhængig af kontekst)

·       Forældre en ressource ift. Samarbejdet om deres børn, og skal ses som en del af et partnerskab.

Metoder og aktiviteter:

·       Det første møde med Tryllefløjten. Nye forældre inviteres til en samtale med de nære omsorgsvoksne i institutionen inden barnet starter.

·       Hverdagssamtalen prioriteres således, at smalltalk og anden kort information gives i garderoben.

·       Forældremødet. Forældrene inddrages i forældremøderne ved at åben dagsorden for input fra forældre.

·       Forældresamtalen v. barnets 5. År. Samtalen har en fast struktur med indkald, dagsorden og efterfølgende referat samt handleplan for det enkelte barn

·       Forældresamtalen v. barnets årsdag. Samtalen forløber som ovenfor anført(iværksættes i 2015)

·       Dagsorden til samtale med forældrene, samt inddragelse i handlingsplan er en forudsætning for partnerskabets betydning.

 

Etisk regelsæt for forældrepartnerskabet

Vi sætter en tydelig ramme for samtalen med dagsorden, lokalebooking og kaffe/te.

Vi møder forældrene med stor respekt for deres relation og viden om eget barn.

Vi skaber rolige rammer for at de voksne kan tale sammen om barnets trivsel uden at andre børn, andre forældre, eller barnet lytter med.

Skal der siges noget som er foruroligende for forældrene skal det lige vendes med leder således at det pædagogiske personale har opbakning.

Det er vigtigt at der er klarhed og tydelighed i vores budskab til forældrene, således at der kan stilles spørgsmål fra forældrene.

Vi følger op på de aftaler vi laver omkring barnet.

Det er vores opgave at skabe tillid og tryghed i samtalen.

Det er vores opgave at skrive et kort referat af samtalen, og give et til forældrene.

 

Partnerskab som emne på forældremødet den 30/10 – 2013.

Fra forældremødet:

·       Gensidig udveksling af information der har betydning for barnets udvikling.

·       Gensidig respekt i udvekslingen af informationer

·       Partnerskabet stiller store krav til begge parter om gensidig åbenhed.

·       Vigtigt at støtte op om barnet

·       Få professionel feedback

·       Ingen grænser for partnerskab

·       Rammen skal være i orden til forældresamtalen

·       Partnerskabet er forskelligt fra barn til barn

 

1.10     Pædagogiske metoder til brug for udvikling af den pædagogiske praksis

De nedenstående metoder er et udvalg af mulige metoder som er i spil i Tryllefløjtens brug af refleksions- og udviklingsmetoder.

Tegn på læring

SIP modellen

Aktionslæring

Den narrative metode

Matrix

Spejling

Mødet på midten

1.11     Pædagogisk dokumentation

I 2014 så vi på vores dokumentation for det pædagogiske arbejde. Vi fandt frem til følgende emner:

Læreplanen

Projektbeskrivelser og disses evalueringer

Ugentlige nyhedsbreve

Fotos af processen

Fortællinger i hverdagen. Tavler og bøger i grupperne

Hjemmesiden

Barnets bog

 

1.12     Godkendelse

For godkendelse af læreplanen for 2015 og 2016

 

Bestyrelsens formand: Morten Balstrup

 

Institutionens leder: Lise Garbers

 

 

 Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | ligarb@buf.kk.dk
Gør denne side til din startside