Besøg https://tryllefloejten.kbhbarn.kk.dk/ for opdaeret hjemmeside
Sammenlignelig brugerinformation> Profil

Institutionens pædagogiske principper og værdier

Barnesyn

Vi mener barndommen har sin helt egen værdi, og vi ser barnet som en helhed hvor følelser, intellekt og krop har lige værdi og supplerer hinanden indbyrdes i udviklingsprocessen.

• Barnet eksisterer i forhold til sine omgivelser og udvikles i et samspil.
• Barnet har fra naturen en mulighed for en sund udvikling med mange forskellige udtryksformer.
• Barnet er fra fødslen kompetent til at deltage i livet, og behøver støtte til sine sårbare sider.
• Barnet har en iboende nysgerrighed, som det bruger til at udforske og påvirke sin omverden med.


Pædagogiske mål

Vi ønsker gennem vores hverdag at udvikle et optimistisk livssyn, hvor man udviser tolerance og ansvarlighed overfor sine omgivelser.
Vores pædagogiske arbejde skal inspirere børnene til at være nysgerrige og handlekraftige.
Gennem en kærlig og omsorgsfuld hverdag, vil vi lære børnene en social omgangsform, hvor man tager hensyn til hinanden og hvor kreativitet og livsglæde er drivkraften i hverdagen.


Ansvarlighed og tolerance betyder for os:

Eksempler:
• At det er tilladt at dumme sig.
• Hvis man lover fx at hjælpe med at dække bord, skal man gøre det. Er man i mellemtiden kommet godt i gang med en god leg, kan man måske finde en anden der vil gøre det for én.
• Nogle børn vil ind i mellem slå, bide, smide med ting efter hinanden, eller med andre ord – vise vrede på en uacceptabel måde. Det er da den voksnes pligt at gribe ind og vise forståelse for barnets vrede, men ikke måden den bliver udtrykt på. Det kan skade andre, men også barnet selv kan blive udstødt på grund af sin overskridelse af de sociale normer. (Vi gider ikke lege med dig, du slår og driller altid).
• Man kan godt rydde op, selv om man ikke har rodet.
• Alle børn er ikke ens, men alle børn har lige værd.
• Hvad der er godt for mig, er ikke nødvendigvis godt for dig.
• Vi skal vise respekt for hinanden, både i forholdet voksne/børn, børn/børn og voksne/voksne.


Nysgerrighed og handlekraft betyder for os:

Eksempler:
• Børn skal have lov at eksperimentere. Man ved først om tingene kan lade sig gøre, når man selv har prøvet det.
• Sanserne skal stimuleres hver dag.
• Der skal være tid til leg hver dag.
• Der skal være udfordringer i hverdagen.
• Børns ideer og tanker gør en forskel.

Kærlig og omsorgsfuld hverdag betyder for os:

Eksempler:
• Børn skal vide, at vi kan lide dem.
• Børn skal vide, at de voksne vil trøste, når der er brug for det.
• Børn skal vide, at der er brug for dem.
• Der skal være tid til at lytte.
• Den voksne skal tage ansvar, når det er for svært for barnet.
• Børn skal ses og høres.
• De voksne skal være synlige og nærværende.
• Børn skal have medbestemmelse.
• Den voksne er opmærksom på barnets behov, og sørger for at de basale behov som mad/drikke, sove/hvile, renlighed, relevant beklædning og fysisk kontakt bliver dækket.
• Den voksne forstår barnets signaler.
• Barnet skal lære at sætte ord på sine følelser.
• Børn og voksne skal være i tæt kontakt.


Tryllefløjten er indrettet til aktiviteter, som vi især mener understøtter børnenes alsidige udvikling. Personalet er blandt andet valgt pga. deres kompetencer inden for specielle områder. Dette betyder samtidig, at der kan være områder vi ikke dækker, hvorimod vi fordyber os i andre og kvalificerer os der, hvor vi oplever en styrke. Vi vil igangsætte forskellige forløb/projektarbejder i mindre grupper, hvor børnene bliver opdelt efter forskellige kriterier, fx venskaber, interesse for emnet, udviklingstrin eller andet. Forløbene kan vare dage, uger eller et helt år, afhængig af hvordan tingene udvikler sig.
Vi mener, at det pædagogiske arbejde og rummenes funktion er tæt forbundne, og at børn gennem deres naturlige udviklingsforløb altid er i bevægelse. Derfor er indretning og pædagogik en proces, der hele tiden arbejder hen imod at skabe de bedste muligheder for barnets socialisering og personlighedsudvikling.


Integrationspædagogik

I Tryllefløjten modtager vi børn af forskellig nationalitet, fra forskellige kulturer og med forskellig religiøs og politisk overbevisning. Vi byder forskellene velkomne, idet vi mener, det er en god mulighed for at udvikle tolerance og respekt for hinanden.
Ved integration forstår vi:
• At vi udviser respekt for hinandens holdninger og forskelligheder.
• At vi tør lære af og imødekomme det fremmedartede og nye.
• Vi forsøger at gøre alle kulturer synlige i Tryllefløjten.
Vi vil i den udstrækning det er os praktisk muligt imødekomme forældres forskellige ønsker og behov med baggrund i personlige/kulturelle overbevisninger, men fysiske rammer og normeringsforhold kan betyde at der er ønsker/behov vi ikke kan tilgodese.


Den daglige kontakt

Kontaktpædagog
Alle børn får en kontaktpædagog når de starter i Tryllefløjten. Kontaktpædagogens opgave er at sørge for barnets trivsel og kontakten til familien. Kontaktpædagogen vil ikke altid være sammen med barnet, da især børnehavebørnene bevæger sig meget frit omkring, men kontaktpædagogen vil samle oplysningerne om barnet, så barnet ikke bliver ”glemt” eller ”gemmer sig”. Er der forhold omkring jeres barn I gerne vil have drøftet, er det kontaktpædagogen I først og fremmest skal henvende jer til.
Alle børn får en kontaktpædagog når de starter i Tryllefløjten. Kontaktpædagogen er med til at skabe en god og tryg base. I den første uge hvor barnet ”køres ind” i institutionen vil denne bestemte voksen sørge for et godt samarbejde til familien.
Et barn kan godt foretrække en anden voksen, men det er kontaktpædagogens rolle at have overblikket med barnets trivsel og udvikling.
I tilfælde af at kontaktpædagogen er fraværende i kortere eller længere tid, vil det altid være teamet omkring jeres barn / jer som forældre - der varetager den primære omsorg.


Forældreansvar i Tryllefløjten
Når du/I er sammen med jeres børn i Tryllefløjten, overtager I selv ansvaret for jeres børn. Det vil sige, at du/I selv skal være opmærksomme på at barnet overholder Tryllefløjtens almindelige regler og normer for adfærd og samvær. Vi mener at det er et fælles ansvar at holde orden.

Det betyder, at når I henter jeres børn i Tryllefløjten, har I ansvaret for:

At finde barnets sko og tøj.
Rydde op i dets garderobe.
Se hvad barnet mangler af skiftetøj.
Glemmetøj.
Barnets eget legetøj.
At hjælpe personalet med at fastholde overfor barnet at det skal rydde op efter sig selv. Det betyder at barnet skal rydde det op, som barnet legede med da du/I kom og hentede det.


Orientering om hvad der sker i Tryllefløjten

I vores fælles indgang har vi på trappeafsatsen en fælles opslagstavle, hvor vi orienterer om fælles anliggender. Det kan være aktuelle møder, sygdom i huset og meget andet. Her bør I se efter nye opslag hver dag.

Pædagogisk dokumentation
Rundt omkring i hele huset er der opslagstavler i både børne- og voksenhøjde. De er fyldt med dokumentation fra børnenes hverdag. Det er vores håb og vores mål, at det kan være med til at styrke samtalen mellem forældre og børn, om hvad de oplever i Tryllefløjten. Ved at lade børnene selv fortælle om de forskellige forløb, udvikler de både deres evne til sprogligt at formidle, og deres egen forståelse af sammenhængene. Der findes både nyt og gammelt materiale, da vi gerne vil fremme børnenes forståelse af processerne og styrke erindringen om de forløb, de engang har været en del af.

Barnets mappe
Når barnet starter i Tryllefløjten, får det sin egen mappe. Mappen skal fortælle om barnets liv i den tid, det går i institutionen. Vi vil tage billeder af børnene, sætte tegninger ind, og håber at I også vil bidrage til at mappen blandt andet kan blive bindeled for barnet mellem institution og hjem. I kan fx bidrage med billeder af barnets betydningsfulde voksne og venner på hjemmefronten, som børnene har meget glæde af selv at kikke på og af at vise til andre. Børnene vil nyde, at I selv sammen med dem laminerer billederne og sætter dem ind. I kan også låne mappen med hjem til nærmere studier, men den tilhører Tryllefløjten, så længe barnet går i institutionen, derefter bliver det barnets egen mappe.


Forældresamarbejdet
Hvis barnet skal opleve sit liv som en helhed, er kontakten mellem personalet og forældrene meget vigtig. Tryllefløjten har mulighed for at give børnene andre oplevelser end hjemmet, og vi mener derved at supplere barnets hverdag på en spændende og udviklende måde.

Åbenhed er en nødvendighed for at finde frem til måden, hvorpå de to verdener kan mødes og give forståelse for de forskellige muligheder, der er i henholdsvis institution og hjem.
Forældre og personale må støtte hinanden, da de er eksperter på hver sit felt. Forældrene kender netop deres barn, og pædagogerne kender de forskellige udviklingstrin og oplever barnet i sociale relationer uafhængigt af forældrenes støtte, og kan gennem dette kendskab styrke barnets alsidige personlighedsudvikling.
Den overordnede planlægning for forældresamarbejdet, sker i et samarbejde mellem personalet og bestyrelsen.

Hverdagsprogram og faste aktiviteter

Livet i vuggestuen:
Efter fælles morgenmad, som serveres i tidsrummet 6.00 - 7.30, forlader vi Græshoppehulen og går i vuggestuen. De fleste børn er kommet ved 8.30-tiden. Mellem kl. 9.00 og 9.30 går vi på henholdsvis Solstrålen og Stjerneskuddet. Fra kl. 9.30 er der normalt 4 voksne på her stue. De børn, som er afleveret før kl. 8.00 får en ren ble og ellers bliver de selvfølgelig skiftet efter behov.

Så går vi i gang med det, vi nu har lyst til - det være sig lege, male, synge, danse, historiefortælling, modellervoks, vandlege, gå på legeplads, ture m.m. Aktiviteterne er tilpassede efter børnenes behov, udvikling og alder.

De fleste børn er sultne ved 10.30-tiden. Vi lægger vægt på, at børnene har fået vasket hænderne grundigt inden de sætter sig til bords og spiser den frokost, vores køkkendame har tilberedt. De voksne opfordrer til, men tvinger ikke, til at smage nye ting. Når vi har spist, hjælper børn og voksne hinanden med at rydde op.

Efter maden skal de fleste børn have en middagslur. Inden de skal sove, får de en ren ble. De fleste børn sover et par timer til middag. Ca. kl. 14.00 får de et lille mellemmåltid. Det kan være frisk frugt frugtgrød, boller med ost, knækbrød eller lign.

Indtil ca. kl. 16 hygger vi os og leger enten på stuerne eller på legepladsen. Herefter lukkes den ene af stuerne, og vi går enten på legepladsen eller ned i børnehaven.


Livet i Børnehaven:
Efter morgenmaden, som serveres i Græshoppehulen fra 6.00 - 7.45, leger børnene mest i små grupper. Når alle voksne er kommet, er det tid til projektgrupper og så mange af funktionerne, som der er personale til.

I tidsrummet 11.15 - 12.00 spiser børnene mad.

Efter frokost puttes de børn, der trænger til en middagslur, og de øvrige har mulighed for lege ude og inde.

Kl. 14.00 - 15.00 tilbydes børnene frugt, børn og mælk/vand.

Kl. 15.00 begynder vi så såt at rydde op og lukke de forskellige funktionsområder. Vi samles med vuggestuebørnene - i sommerperioden er det fortrinsvis på legepladsen.
Fastelavn:
Ca. 14 dage før fastelavn før de børn, der er interesserede, mulighed for at forberede fastelavn på forskellige måder. Det kan være masker, fastelavnsris, dragter, fastelavnslege, sange eller lign. Selve fastelavnsfesten holdes om formiddagen ved at "slå katten af tønden", "bide til bolle" osv.

Påske:
Ugen før påske, får de børn, der har lyst, mulighed for at så karse, lave kyllinger og andre påsketing.

Sommerfest:
Børn og personale arrangerer en sommerfest for børn, forældre, bedsteforældre og andre venner af huset, hvor der på legepladsen vil være forskellige aktiviteter og boder.

Jul:
I december måned vil de børn, der har lyst, kunne lave julegaver og julepynt. Forældre og personale arrangerer en julefest med julemand og juletræ for børn, forældre og personale.

Børnenes fødselsdage:
Børnenes fødselsdage bliver fejret med opslag og flag i Dragehallen. I vuggestuen holdes der fest på stuen - børnehaven holder festen i Ønskeøen. Græshoppehulen eller Verdensrummet. Alle 3 steder gerne med medbragt is eller kage, men ikke begge dele. Slik må ikke deles ud i Tryllefløjten. Tal endelig med personalet i god tid inden dit barns fødselsdag, efter aftale er det også muligt at invitere børnegruppen hjem.

Afslutning:
Når de ældste børn stopper i Tryllefløjten og skal videre i skole, har vi tradition for en afslutningsfest efter lukketid. Initiativet til dette tages af forældrene til de store børn.

Forældrearbejdsdage:
Vi har tradition for, at forældrene smøger ærmerne op en gang om året og tager fat, der hvor personalet synes, at der trænger. Det er typisk på legepladsen, at der arbejdes.

Forældremøder:
Der afholdes forældremøde i efteråret (oktober) og i foråret (maj). Om efteråret tilrettelægges mødet af bestyrelsen og der foretages valg til bestyrelsen, hvorfor hele mødet for det meste vil være fælles for alle forældre.
De enkelte forældres indflydelse på hverdagen kommer nemmere til udtryk på forældremøder i foråret, der er delt op mellem vuggestue og børnehave. Her kan man sammen med andre forældre drøfte hverdagen, pædagogikken og indholdet i institutionen, komme med ideer og give pædagogerne tilbagemelding på, hvordan man som forældre oplever hverdagen. Pædagogerne har her endvidere en mulighed for samlet at give forældre oplysninger, eller bringe udvalgte emner til debat.

Forældresamtaler:
Under barnets indkøring i Tryllefløjten holdes der en lille samtale, hvor pædagogen fortæller om hverdagen i Tryllefløjten og forældrene om barnet.
Alle forældre får tilbudt en samtale ca. 3 mdr. efter at barnet har fået plads i Tryllefløjten. Samtalens formål er en dialog om, hvordan barnet er faldet til, og en drøftelse af evt. problemer undervejs. Derefter vil I ca. 1 gang årligt blive tilbudt en samtale om jeres barn af barnets kontaktpædagog. Formålet med samtalen er, at drøfte barnets udvikling og trivsel, samt i samarbejde med forældrene at løse op for eventuelle problemer. Forældrene vil altid blive gjort bekendt med hovedpunkterne i samtalen, og om hvem der fra institutionen deltager. Udover kontaktpædagogen kan fx leder, den anden stuepædagog, en medhjælper eller en studerende deltage.
Der er altid mulighed for at bede om en samtale med leder og/eller kontaktpædagog, hvis man har behov for det på andre tidspunkter.

Madpolitik

Institutionen laver økologisk mad.
Københavns Kommune har beregnet vores institution som værende 100% økologisk.
Maden er tilberedt i Tryllefløjtens eget køkken og laves med gode råvarer. Måltidet er sammensat efter foreskrifter for sund mad til små børn, samt med god variation over ugens dage. I køkkenet er ansat fagligt uddannet personale.

Dagens måltider:
Børn der kommer før kl. 7.30 får tilbudt morgenmad.
Formiddags mellemmåltid: frugt til børnehavebørnene. frugt og lidt brød til vuggestuebørnene
Frokost: 4 varme og 1 koldt måltid pr. uge.
Eftermiddagsmåltid: Frugt og brød til alle børnGå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | ligarb@buf.kk.dk
Gør denne side til din startside