Forside
Loading...
Velkommen


Børneinstitutionen Tryllefløjten
August Wimmersvej 2, 2500 Valby
Telefon: 36440906

 Et eventyr for børn og voksne

Vi er en dejlig, stor selvejende institution i Valby med et fantastisk personale, glade børn og skønne forældre.

Du kan ringe til os på telefon 36440906 og sige du gerne vil se Tryllefløjten på en af vores rundvisningsdage.
Vi har rundvisning i vuggestuen den sidste onsdag i måneden kl 12.00.
Vi har rundvisning i børnehaven den sidste torsdag i måneden kl.12.00.
I juli og december måned har vi grundet ferie ingen rundvisninger.

Personalets kendetegn:
• har overblik over hinandens trivsel og udviser empati
• har pædagogiske visioner og sparrer med hinanden i forhold til det pædagogiske arbejde
• er motiverende, tillidsfulde og gode til at samarbejde, og løser nemt og smidigt de konflikter der naturligt opstår på en arbejdsplads
• vi prioriterer hinandens faglige udvikling, og optræder som pædagogiske rollemodeller
• er glade og smilende, gode til at lytte, og vi er tilgængelige, når du skal bruge os
• er punktlige og ordentlige
• vi kan administrere en stor daginstitution, har økonomisk sans, kendskab til IT
og kan formulere os mundtligt og skriftligt
• brænder for den selvejende institution
• udvikle den selvejende institution og samarbejdet med forældre og institutionsbestyrelse
• har behov for, at vores privatliv kan fungere side om side med vores arbejdsliv 

Vi arbejder med udgangspunkt i pædagogisk dokumentation og barnets perspektiv. Vi arbejder naturligt med inklusion igennem vores basisgruppe. Som en del af inklusionsarbejdet for alle børn, arbejder vi med praksisfortællinger.
Vi arbejder helst med små børnegrupper, projektorienteret og gerne på tværs af huset. Samarbejdet mellem forældre og pædagoger vægtes højt blandt andet gennem vores kontaktpædagogordning.

Vores institution består af 26 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn.
Børnehaveafdelingen er aldersopdelt.
Vores institution er derudover beriget med en basisgruppe på 6 børn med autisme.

Foran huset har vi en dejlig legeplads med en del høje træer, græsplæne, cykelbane, fly, legetårn, rutschebane og en stor sandkasse. Derudover har vi en lille legeplads på den anden side af huset med sandkasse, legehus og månebil.

 
Har du har spørgsmål til os eller har du har lyst til at komme forbi og hilse på os, inden du beslutter dig for at lade dit barn opskrive til Tryllefløjten, så ring til vores leder Lise Garbers tlf. 36440906. Du kan også sende os en mail til adressen: ligarb@buf.kk.dk

Institutionen er tilknyttet Landsorganisationen Danske Daginstitutioner.
 
Tilsyn 2018

Institution: Tryllefløjten | Orgnr: 35681 | Afsluttet: 18-10-2018 11:28

Page 1 of 6

Selvregistrering
År 2018

Er de forsikringsmæssige Ja forhold vedrørende
dagtilbuddet afklaret?

Lever dagtilbuddet op til Ja Sundhedsstyrelsens
vejledning om pludselig
opstået spædbørnsdød?

Overholder institutionen Ja cirkulære om barneseler?

Overholder institutionen Ja reglerne for befordring af
børn?

Overholder institutionen Ja kravene i bekendtgørelsen om legetøjsstandard?

Overholder institutionen Ja reglerne om røgfri miljøer?

Overholder institutionen Ja Sundhedsstyrelsens
vejledning om hygiejne i daginstitutioner?

Overholder institutionen Ja anvisningerne i
Fødevarestyrelsens vejledning
om godkendelse af køkkener?

Overholder maden i Ja institutionen de officielle ernæringsanbefalinger fra Fødevarestyrelsens

vejledning?

Er der gennemført madvalg i Ja institutionen indenfor de
sidste 2 år?

Hvis institutionen er nybygget: Er der et frit gulvareal på 3 m2 pr. barn i vuggestuen og 2 m2 pr. barn i børnehave?

Ovenstående spørgsmål er Ja ikke relevant

Har institutionen udarbejdet Ja en pædagogisk læreplan
indenfor de sidste 2 år?

Er der sat mål for alle Ja læreplanstemaerne i
institutionens læreplan?

Er der sat mål for udsatte Ja børns læring i institutionens læreplan?

Er børnemiljøperspektivet Ja indarbejdet i institutionens læreplan?

page1image261163456page1image261163648page1image261163840page1image261164032page1image261164224page1image261164416page1image261164608page1image261164800page1image261164992page1image261165184page1image261165376page1image261165568page1image261165760page1image261165952page1image261166144page1image261166336page1image261166528page1image261166720page1image261166912page1image261167104page1image261167296page1image261167488page1image261167680page1image261167872page1image261168064page1image261168256page1image261168448page1image261168640page1image261168832page1image261169024page1image261169216page1image261169408page1image261169600page1image261169792page1image261169984page1image261170176page1image261170368page1image261170560page1image261170752page1image261170944page1image261171136page1image261171328page1image261171520page1image261171712page1image261171904page1image261172096page1image261172288page1image261172480page1image261172672page1image261172864page1image261173056page1image261173248page1image261173440page1image261173632page1image261173824page1image261174016page1image261174208page1image261174400page1image261174592page1image261174784page1image261174976page1image261175168page1image261175360page1image261175552page1image261175744page1image261175936page1image261176128page1image261176320

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35681x0/Form.aspx?formid=218eb1f7-6... 02-11-2018

page2image41617824

Institution: Tryllefløjten | Orgnr: 35681 | Afsluttet: 18-10-2018 11:28

Page 2 of 6

På hvilke datoer afholder institutionen de op til 7 mulige lukkedage?

NB: Disse oplysninger skal opdateres under "Egne oplysninger" på din institutionsside i

I nstitutionsWeb.

Er institutionens lukkedage planlagt i overensstemmelse med Københavns Kommunes retningslinier for lukkedage?

Hvor mange pædagogiske dage (dage hvor hele personalegruppen er samlet i udviklingsøjemed) har I afholdt i det forløbne år?

Er der gennemført en APV i institutionen indenfor de sidste 2 år?

Er der særlige sundhedsmæssige problemstillinger i jeres institution?

Overholdes reglerne for m edicinhåndtering?

BEMÆRK
Alle felter ovenfor skal være udfyldt, før du afslutter selvregistreringen.

Afsluttet

Selvregistreringstidspunkt:

Selvregistrering gennemført af:

21/3,22/3,23/3, 28/12,29/12,30/12,31/12

Ja

1

Ja

Nej

Ja

Ja 03-09-2018

Faglig dialogSociale relationer -

barn/ voksenkontakten I ndsats

Vedligeholdelse af indsats

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35681x0/Form.aspx?formid=218eb1f7-6... 02-11-2018

Lise Garbers

Institution: Tryllefløjten | Orgnr: 35681 | Afsluttet: 18-10-2018 11:28 Page 3 of 6

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

I nklusion og fællesskab

I ndsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sprogindsatsen

I ndsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Under tilsynsbesøget sås samling, hvor der blev anvendt piktogram til visualisering over dagen. Der blev samtalt med børnene om dagens indiske mad, om klimaet og hvilke dyr der kommer fra Indien. Børnene fik frugt og efterfølgende kunne der vælges mellem 4 forskellige aktiviteter. Under aktiviteterne var personalet fordelt i rummet ved små legestationer. Vuggestuegrupperne havde 3 legestationer tilpasset børnenes koncentrationsniveau, børnene var inddelt i små grupper og den voksne fulgte gruppen og der sås tæt interaktion mellem en voksen og 3- 4 børn. En anden mindre gruppe klippe/klistrede og talte om Indien. Alle steder sås en rolig og opmærksom tilgang fra de voksne. Under dialogen drøftede vi, vigtigheden af at vikarerne ved hvad de skal. Der bliver lavet en klar intro for nye medarbejdere, som følges tæt af lederen. Der arbejdes med den kollegiale feedback og vigtigheden af at man ikke er venner, men fagfaglige kolleger.

Det anbefales at I forsat udvikler på jeres arbejde med børneperspektiver, lad jer fx inspirere af Evas temahæfte om børneperspektiver, hvor I kan få ny inspiration til jeres arbejde. https://www.eva.dk/sites/eva/files/2018-
0 1 / EV A _ T e m a h % C3 % A 6 f t e _ B % C3 % B 8 r n e p e r s p e k t i v e r _ W e b . p d f

Det anbefales at I videreudvikler på den kollegiale feedback og supervision, til inspiration se fx om supervision og kollegial feedback. https://www.arbejdsmiljoweb.dk/media/3559373/supervision-og-kollegial- feedback-tryk-.pdf

Dette kan evt. være med udgangspunkt i Louise Klinges forskning om relationskompetencer.

Vedligeholdelse af indsats

Der er god adgang til forskellige lege, det er tydeligt at der har været arbejdet med læringsmiljøerne. En gruppe arbejdede med månedens musiktema – Salsa. Hele børnegruppen var aktiv og spillede med. Der sås ikke nogen børn der gik alene rundt og det sås at medarbejderne var klare og tydelige på deres roller. Børnene var medinddraget i borddækning, i nogle grupper øste børnene selv op, og i andre fik børnene øst den første portion op. Der var små kander som børnene selv kunne hælde ad. Det fortælles at børnene i specialgruppen selv øser op, og skal udfordres til at smage nyt. Der anvendes TOPI på alle børn, og udarbejdes handleplaner på alle børn i rød, hvor også forældrene inddrages. I hvert team er der udpeget en trivselsagent, med et særligt ansvar for at sætte fokus på trivsel hos det enkelte barn og i børnegrupperne, samt at sætte dette på dagsordenen på team – afdeling- og personalemøder. Trivselsagenterne mødes kvartalsvis med den pædagogiske leder.

Det anbefales at I drøfter mad og måltidspædagogik og samstemmer jeres pædagogiske tilgang til måltider, herunder børns selvhjulpethed.
Det anbefales at I på tværs i huset laver fælles aftaler hvordan I arbejder med børn der er i gul i TOPI.

Det anbefales at I udarbejder rolle/funktionsbeskrivelser for sprogansvarlige og trivselsagenters arbejde, med et særligt fokus på børn i udsatte positioner

Vedligeholdelse af indsats

Der er en sprogansvarlig pædagog i hver gruppe i Tryllefløjten. Der er et bibliotek – og et sprogværksted i institutionen, rummet anvendes også til samling og til at gå fra og spille med en gruppe børn. Der arbejdes blandt andet med de 10 sprogstrategier. Der er et motorikrum med forskellige redskaber. Der hænger bogstaver og med billeder rundt omkring fx et K og et billede af en ko. Under samlingen måtte alle der starter med fx E gå fra til den aktivitet de havde valgt sig på. En gruppe af børnehavebørnene havde mulighed for at vælge mellem 4 forskellige aktiviteter, hvoraf de 3 var vokseninitierede. Der sås længerevarende dialoger med børnene. En gruppe fik dialogisk læsning, og inden storgruppen kunne gå til bords, sad de med en voksen og kiggede og læste lidt i bøger. Den børnegruppe der havde musik fik udleveret kopiark med instrumenter, der blev talt om hvilke instrumenter de havde brugt, og hvad de hed. Under dialogen fortælles det,

page3image261097152page3image261097920page3image261098112page3image261098304page3image261098496page3image261098688page3image261098880page3image261099072page3image41608720page3image261099648page3image261099840page3image261100032page3image261100224page3image261100416page3image261100608page3image261100800page3image261100992page3image261101184page3image261101376page3image261101568page3image261101760page3image261101952page3image261102144page3image261102336page3image261102528page3image41608832page3image261103104page3image261103296page3image261103488page3image261103680page3image261103872page3image261104064page3image261104256page3image261104448

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35681x0/Form.aspx?formid=218eb1f7-6... 02-11-2018

Institution: Tryllefløjten | Orgnr: 35681 | Afsluttet: 18-10-2018 11:28 Page 4 of 6

page4image258461632page4image258461440page4image258461248page4image258461056

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Forældresam arbejde

I ndsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Sammenhæng og overgange

I ndsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogiske praksis

I ndsats

Begrundelse

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

at der arbejdes med børnene i mindre grupper, med sang, rim og remser, og Tryllefløjten anvender musikken til at understøtte sproget.

Lad jer inspirere af https://www.emu.dk/modul/samtaler-i-hverdagen-0# dette link omkring samtaler i hverdagen, samt sprogpakken i jeres videre arbejde med børnenes sprogudvikling.
Det anbefales at I genbesøger UGLE værktøjet og drøfter hvad det kan, kobl det gerne til jeres kollegiale feedback.

Brug ressourceteamet og den tværfaglige support til at videreudvikle jeres arbejde.

Vedligeholdelse af indsats

Der er formuleret mål metoder og aktiviteter, samt et etisk regelsæt for forældrepartnerskabet. I Tryllefløjten er man opmærksom på hvilken historie der bliver fortalt om barnet. I forældresamtaler bliver vækstmodellen anvendt. Den pædagogiske leder sparrer personalet på de svære samtaler, eller deltager selv. Institutionen er i gang med at udvikle på den eksisterende dagsorden til forældresamtaler. Der sørges for at man overleverer dagligdags ting til forældrene, hvis den ansatte har tidligere fri end, barnet bliver hentet. Der sendes ugentlige nyhedsmails til forældrene.

Det anbefales at I sammen med forældrene evaluerer på samarbejdet.
Det anbefales at I, i højere grad inddrager forældrene/forældrebestyrelsen i evaluering af jeres projekter. Her er inspiration at hente i De nye styrkede læreplaner.

Vedligeholdelse af indsats

Der er procedurer for alle overgange fra hjem/dagpleje til vuggestue/ børnehave og til skole/fritid. I Tryllefløjten har børnene flere overgange, da børnene er aldersopdelte. Personalet er opmærksomme på børne- og forældreinddragelsen fra en gruppe til en anden. Inden børnene rykker i en anden gruppe er de på besøg, de er selv med til at flytte deres ting til den nye stue, og der finder overlevering sted mellem forældre og personale. Tryllefløjten er i stærkt samarbejde med Vigerslev Alle skole.

Det anbefales at I drøfter det fælles pædagogiske grundlag i Den styrkede pædagogiske læreplan – pædagogisk læringsmiljø med sammenhæng til børnehaveklassen.

Vedligeholdelse af indsats

Der er udarbejdet årshjul og projektbeskrivelser der beskriver det pædagogiske fokus i indeværende år. Der er sat mål, metoder og aktiviteter for læreplanstemaer, pejlemærker, børnemiljøet, sundhed og hygiejne, tidlig indsats og overordnede principper for udeliv. Der anvendes tegn på læring. Der samarbejdes med den tværfaglige support. Specialgruppen modtager support fra specialcentret. SIP-modellen anvendes og der udarbejdes TOPI på alle børn. De sprogansvarlige sætter ekstra fokus på hvilke børn der skal sprogvurderes, og der udarbejdes handleplaner. Trivselsagenterne sætter spot på det enkelte barns trivsel og børnegruppens trivsel. Når børnene starter i Tryllefløjten laves en mappe, denne følger børnene til de starter i skole.

Det anbefales at I fastholder et systematisk fokus på jeres evalueringer. Se ind i Den nye styrkede læreplans emner om selvevaluering.

page4image258460864page4image258460672page4image258460480page4image258460288page4image41624432page4image258459712page4image258459520page4image258459328page4image258459136page4image258458944page4image258458752page4image258458560page4image258458368page4image258458176page4image258457984page4image258457792page4image258457600page4image258464320page4image258464128page4image258463744page4image258463552page4image41624544page4image258463168page4image258462976page4image258462784page4image258464512page4image258464896page4image258465088page4image258465280page4image258465472page4image258465664page4image258465856page4image258466048page4image258466240page4image258466432page4image258466624page4image258466816page4image258467008page4image41624656page4image258467584page4image258467776page4image258467968page4image258468160page4image258468352page4image258468544page4image258468736page4image258468928page4image258469120page4image258469312page4image258469504page4image258469696

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35681x0/Form.aspx?formid=218eb1f7-6... 02-11-2018

Institution: Tryllefløjten | Orgnr: 35681 | Afsluttet: 18-10-2018 11:28 Page 5 of 6

Anbefaling

Din tekst bør maksimalt fylde 5-10 linjer.

Evaluering af den pædagogiske læreplan

Skal evaluering afholdes i år?

Alsidig personlig udvikling

Sociale kompetencer

Sproglig udvikling

Krop og bevægelse

Naturen og naturfænomener

Kulturelle udtryksformer og værdier

Hvad har de to års indsatser givet anledning til af forandringer i jeres praksis?

Vær systematiske i jeres valg af værktøjer til sprogarbejdet med udsatte børn
Overvej hvordan I skaber den brede organisatoriske læring for personalet i institutionen i forbindelse med arbejdet med den nye styrkede læreplan

Ja
I høj grad I høj grad I høj grad I høj grad I høj grad

I høj grad

Vi voksne er blevet endnu bedre til at vores pædagogisk praksis udfordres, perspektiveres og debatteres.
Vi voksne er blevet gode til at sætte mål hvori alle læreplanstemaer indgår. Vi får hvert år mere viden om de emner vi har i fokus:

Science i børnehøjde ...nyere forskning med samme titel af Leif Frøkjær Børn i musik, sang og bevægelse...Kjeld Fredens og Peter Vuust.
Input, der skaber eftertanke og overvejelser.
Vi er også i hverdagen optaget af at skabe den bedste hverdag for børnene. Mht. Børnene har de oplevet voksne der støtter:

• Undren over naturens fænomener • Demokratiske processer
• Undre, se, tale, samtale.
• Kroppen i naturen.

Læs projektbeskrivelserne fra 2017 og 2018.
• Højere grad af inddragelse af børnenes nysgerrighed
• Fokus på arbejde i små grupper
• Højere grad af inddragelse af børnenes meninger(børnedemokrati)
• Øve os i at give tid til børnene, så de kan nå at tænke, tale og formulere • Lydhørhed overfor børnenes behov.
• Fokus på sprogarbejde er alles anvar.
• Bruge krop og sprog.
• Musik i hverdagen giver glæde.
Læs evaluering af projekt for 2017.

• Vedligehold af små legemiljøer i grupperne
Vedligehold af legetøj er tilgængeligt og relevant til den alder der er i gruppen.
• Vedligehold af overskuelighed i mængde og vedligeholdt legetøj.
• Tænke inklusion – barnets ret til sociale fællesskaber.
• Følge barnets spor/ følge barnets undren.
• Fokus på barnets perspektiv i samtalen om at skabe trivsel for barnet.
• Fokus på det enkelte barns trivsel. Trivselsagenter i alle grupperne.
• Forældresamtalen før barnet starter. Alle børn har en historie inden de starter i Tryllefløjten.
• Fokus på barnets ressourcer uden at være blinde på udfordringer. Ressourcerne fører os frem til at muligheder og aftaler imellem de voksne rundt om barnet (brug af Vækstmodellen).

• Vedligehold af allerede gode tiltag.
• Bevarelse af de gode små og overskuelige legemiljøer(ansporet af projekt i

page5image258462400page5image258470080page5image258470272page5image258470464page5image41267792page5image258471040page5image258471232page5image258471424page5image258471616page5image258471808page5image258472000page5image258472192page5image258472384page5image258472576page5image258472768page5image258472960page5image258473152page5image258473344page5image258473536page5image258473728page5image257949696page5image257949888page5image257950080page5image257950272page5image257950464page5image257950656page5image257950848page5image257951040page5image257951232page5image257951424page5image257951616page5image257951808page5image257952000page5image257952192page5image257952384page5image257952576page5image257952768page5image257952960page5image257953152page5image257953344page5image257953536

Hvordan har I arbejdet med
børnem iljøperspektivet?

Hvad har de to års arbejde med

page5image257953728page5image257953920page5image257954112page5image257954304

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35681x0/Form.aspx?formid=218eb1f7-6... 02-11-2018

page6image41611856

Institution: Tryllefløjten | Orgnr: 35681 | Afsluttet: 18-10-2018 11:28 Page 6 of 6

børnem iljøperspektivet givet anledning til af forandringer i jeres praksis?

Hvilke dokumentationsmetoder har i brugt?

Beskriv hvilken betydning har arbejdet med den pædagogiske læreplan haft for børnenes læring og udvikling?

Hvordan har I inddraget forældrebestyrelsen og forældrerådet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner?

Opfølgning

Her noteres særlige forhold, aftaler eller lignende der er indgået med institutionen/enheden.

Afsluttet

Afslutningstidspunkt: Afsluttet af:

2016 ”Barnets spor”.
• Fokus på samtale med og om barnet foregår afskilt.
• Fokus på sociale fællesskabers betydning for alle.
• Brug af Vækstmodellen i samtalen om barnet og hen imod at skabe den bedste støtte for barnet.

• Ugebreve til forældre
• Foto og film
• Barnets bog.
• Tegn på læring. Projektbeskrivelser. Fælles projekt beskrivelse og projektbeskrivelse fra de enkelte teams.

• Årshjul for pædagogik, begivenheder og arbejdsmiljø.
• Indkaldelser, dagsordener og referater ved samtaler om barnet.
• Indkaldelser , dagsordener og referater fra møder i personalegruppen. • Fortællinger i hverdag og til forældremøder.

Det har en stor betydning, at vi arbejder målrettet med at udvikle vores pædagogiske praksis.
Den styrkede læreplan vil blive implementeret i det kommende år.

Forældrebestyrelsen er inddraget i processen i det omfang Bestyrelsen har fundet det relevant.
Læreplanen er godkendt efter Bestyrelsen har gennemlæst, kommenteret og evt. debatteret enkelte emner.

Fremadrettet er Bestyrelsen allerede inddraget i arbejdet med implementering af den styrkede

læreplan og deraf har Bestyrelsen valgt at fokusere på emner som forældresamarbejdet, overgange og brug af nærmiljøet.

Ja 18-10-2018

Christensen

http://institutionsweb.buf.kk.dk/institutioner/35681x0/Form.aspx?formid=218eb1f7-6... 02-11-2018

Naja Marie Dyrendom

Gå til kommunens hjemmeside
Vis kort
Tryllefløjten | August Wimmersvej 2 | 2500 Valby  | 36440906  | ligarb@buf.kk.dk
Gør denne side til din startside